Novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je stupio na snagu 21. novembra 2018.godine, predviđa nove obaveze ali istovremeno predstavlja i šansu za domaće kompanije da budu konkurentnije na tržištu i transparentnije prema građanima.

Potreba za zaštitom ličnih podataka, uključujući i njihovu prekograničnu dimenziju, prisutna je u skoro svim aspektima života građana, te je ovaj zakon izuzetno zanimljiv kako za privredne subjekte tako i za građane.

Novi zakon rezultat je usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravom Evropske unije što predstavlja međunarodnopravnu obavezu Republike Srbije. Takođe, pored potrebe usklađenosti sa pravom Evropske unije i standardima zaštite podataka o ličnosti, na neophodnost novih rešenja ukazuje i višegodišnja primena važećeg zakona.

Kako primena zakona počinje tek u avgustu 2019.godine, narednih 9 meseci predstoji usklađivanje sa zakonom, što će biti veliki izazov ne samo za privredu, već i za javni sektor i druge obveznike zakona.

Ovaj kurs se bavi kratkom analizom novog zakona i rešenja sadržanih u njemu, kao i isticanjem razlika u odnosu na prethodni, odnosno još uvek važeći zakon. Kurs  je namenjen svim privrednim subjektima koji posluju na teritoriji Srbije, posebno multinacionalnim kompanijama.

Šta ćete naučiti:

 • Nova forma pristanka za obradu podataka o ličnosti
 • Proširena prava lica na koja se podaci odnose
 • Ukidanje Centralnog registra i obaveze vodjenja evidencija o podacima o ličnosti
 • Ko je lice za zaštitu podataka o ličnosti
 • Liberalizovano iznošenje podataka o ličnosti iz Srbije
 • Ovlašćenja Poverenika

Predavači:

 

Program

Dan 1
12.12.2018.

Opšti pregled novog zakona

 • Stupanje na snagu i primena novog zakona
 • Načela obrade podataka
 • Pristanak za obradu – nova forma
 • Obrada posebnih vrsta podataka o ličnosti
 • Prava lica na koje se podaci odnose
 • Informacije o rukovaocima i obrađivačima podataka o ličnosti
 • Ukidanje Centralnog registra i obaveza vođenja evidencije o radnjama obrade
10:45-11:00

Pauza za kafu

Obaveze poslodavca

 • Pristanak za obradu – nova forma
 • Lice za zaštitu podataka o ličnosti
 • Kodeks postupanja i Sertifikacija
 • Iznošenje podataka o ličnosti iz Republike Srbije
 • Obavezujuća poslovna pravila
 • Pravo na pritužbu i pravo na sudsku zaštitu
 • Kaznene odredbe

Diskusija

 • Q & A