Obaveza prijave koncentracije

Kurs se bavi analizom uslova pod kojima se kupovina kompanije ili neke imovinske celine, spajanje kompanija ili zajedničko ulaganje u Srbiji ili u inostranstvu mora prijaviti Komisiji za zaštitu konkurencije radi dobijanja neophodnog odobrenja za sprovođenje takve transakcije. Čini se da postoji nedovoljna informisanost učesnika na tržištu o ovoj obavezi a nepostupanje učesnika na tržištu u skladu sa ovom obavezom nosi rizik plaćanja milionskih novčanih kazni.
Šta ćete naučiti:

 • Kada nastaje koncentracija učesnika na tržištu (spajanje kompanija, sticanje kontrole, zajedničko ulaganje),
 • Dozvoljenost koncentracije, uticaj iste na tržišnu konkurenciju,
 • Kada postoji obaveza prijave koncentracije domaćoj Komisiji za zaštitu konkurencije – neophodni finansijski uslovi u vidu ostvarenog prihoda na domaćem i svetskom tržištu, način izračunavanja prihoda učesnika u transakciji,
 • Postupak prijave (rokovi, neophodna dokumentacija, naknada za odobrenje Komisije),
 • Poverljivost u postupku prijave- zaštita posebno osetljivih podataka (zaštićeni podaci),
 • Skraćeni postupak prijave,
 • Ispitni postupak (faza II), ispitivanje po službenoj dužnosti,
 • Odluke i uslovno odobrenje (obaveza prodaje),
 • Rokovi za odlučivanje Komisije po podnetoj prijavi,
 • Sankcije u slučaju sprovođenja koncentracije za koju nije izdato odobrenje,
 • Praksa Komisije za zaštitu konkurencije,
 • Primena pravila EU prilikom tumačenja odredbi domaćeg zakona.

Predavači:

Program

Dan 1
09.03.2016.

Pojam koncentracije i obaveza prijavljivanja

 • Kada nastaje koncentracija na tržištu
 • Dozvoljenost
 • Utvrđivanje da li postoji obaveza prijave
10:45 - 11:00

Pauza za kafu

Postupak po prijavi koncentracije

 • Skraćeni i ispitni postupak prijave
 • Poverljivost postupka
 • Odluke i rokovi
 • Sankcije
 • Praksa
12:15 - 13:00

Pauza za ručak

Primena u praksi

 • Praksa Komisije za zaštitu konkurencije
 • Uticaj EU prakse
 • Q & A