Obaveze poslodavca u novije vreme – mobing na radu i zaštita uzbunjivača

Šta je zaista mobing? U novije vreme, doneti su propisi koji poslodavcima nameću dodatne obaveze, od dostavljanja odgovarajućih obaveštenja zaposlenima, do sprovođenja unutrašnjih postupaka i imenovanja ovlašćenih lica za vođenje tih postupaka. Tokom ove edukacije, prikazaćemo Vam koje su tačno obaveze poslodavca u skladu sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu i Zakonom o zaštiti uzbunjivača kao i ostale bitne aspekte pomenutih zakona.

Šta ćete naučiti:

Mobing:

 • Šta se smatra mobingom i koja su ponašanja kojih se treba uzdržavati,
 • Koje su obaveze poslodavca u skladu sa propisima o zaštiti od zlostavljanja na radu,
 • Šta raditi u slučaju da zaposleni prijavi da je žrtva zlostavljanja na radu,
 • Koja prava je Zakon predvideo za zaposlene koji prijave mobing,
 • Postupak posredovanja koji organizuje poslodavac,
 • Kada se može pokrenuti sudski postupak i šta zaposleni ima pravo da zahteva,
 • Posledice izvršene prijave mobinga i zloupotrebe prava na zaštitu.

Zaštita uzbunjivača:

 • Šta je uzbunjivanje i vrste,
 • Koja su prava uzbunjivača,
 • Koje su obaveze poslodavca iz ovog zakona,
 • Ko može biti ovlašćeno lice kod poslodavca za sprovođenje postupka povodom izvršenog uzbunjivanja,
 • Postupak u slučaju izvršenog uzbunjivanja kod poslodavca,
 • Sudska zaštita uzbunjivača.

Predavači:

 

Program

Dan 1
30.11.2016.

Sprečavanje zlostavljanja na radu

 • Pojam zlostavljanja na radu
 • Obaveze poslodavca
 • Postupak zaštite kod poslodavca i rokovi zastarelosti
 • Posledice prijave zlostavljanja na radu
 • Zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja
 • Sudska zaštita
 • Kaznene odredbe

Zaštita uzbunjivača

 • Uzbunjivanje – pojam i vrste
 • Pravo na zaštitu i obaveze poslodavca
 • Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja
 • Naknada štete i sudska zaštita
 • Kaznene odredbe
12:00 - 12:15

Pauza za kafu

Diskusija

 • Primeri iz prakse
 • Q & A