Arbitraža – efikasan način za rešavanje sporova u privredi

Prilikom izrade ugovora, a posebno kod izrade ugovora sa elementom inostranosti važno je dobro definisati ko je nadležan – sud ili arbitraža u slučaju da spor nastane između ugovornih strana. U privrednim odnosima se često javljaju sporovi u vezi sa izvršavanjem ugovornih obaveza, u vezi pitanja važnosti ugovora i njegovih dejstava, kao i u vezi raskida ugovora i naknade štete. Kurs Vam daje mogućnost da se upoznate sa novim, privatnim načinom rešavanja sporova u privredi, da razumete njegove prednosti u odnosu na dugotrajne parnice pred sudovima u Srbiji, posebno kod odnosa koji uključuju i strane elemente, kao i da se upoznate sa načinom na koji se arbitraža ugovora  u praksi.

 

Arbitraža kao efikasniji način rešavanja sporova:

 • vrste arbitraže, domaće i strane
 • arbitražna klauzula (sastavljanje i tumačenje)
 • prednosti / mane u odnosu na sudsko rešavanje sporova
 • pravni okvir arbitraže
 • karakteristike arbitražnog postupka
 • pravno dejstvo arbitražne odluke
 • priznanje i izvršenje strane arbitražne odluke
 • primeri i sastavljanje arbitražnih klauzula kod domaćih i međunarodnih arbitraža
 • izbor merodavnog prava u međunarodnim ugovorima

Predavači:

 

Program

Dan 1
26.04.2017.

Izbor merodavnog prava i stranog suda

 • Pojam međunarodnog ugovora
 • Domaće ili strano pravo
 • Izvršenje ugovora
 • Uticaj imerativnih normi lex domicii
 • Utvrđivanje sadržine stranog prava u postupku pred domaćim sudom
 • Nadležnost stranog suda
 • Priznanje i izvršenje strane sudske odluke

Arbitraža kao način rešavanja sporova

 • Vrste arbitraže
 • Predosti i mane u odnosu na sudsko rešavanje spora
 • Arbitražni sporazum
 • Arbitražni postupak
 • Dejstvo arbitražne odluke
 • Priznanje i izvršenje strane arbitražne odluke
 • Primeri arbitražnih klauzula
12:00-12:15

Pauza za kafu

DISKUSIJA

Q&A