Nenajavljeni uviđaj komisije za zaštitu konkurencije (DAWN RAID)

Komisija za zaštitu konkurencije od nedavno sprovodi poseban uviđaj koji predstavlja nenajavljenu posetu privrednim subjektima u Srbiji od strane službenih lica Komisije, a koja je u evropskoj praksi poznata pod nazivom  „prepad u zoru“ (dawn raid). Ova istražna radnja Komisije se koristi radi otkrivanja kartela i drugih povreda konkurencije na tržištu Srbije i predstavlja izuzetno efikasno sredstvo za prikupljanje dokaza. Kurs se bavi analizom ovlašćenja koje Komisija ima (ulazak u poslovne prostorije kompanije, uzimanje dokumentacije i izjava, zapečaćenje prostorija i isprava) ali daje i smernice kompanijama kako da se pripreme za slučaj nenajavljenog uviđaja i preduzmu sve neophodne interne postupke radi zaštite svojih prava.

Kurs  je namenjen svim privrednim subjektima koji posluju na teritoriji Srbije, a posebno menadžerima u kompanijama, osiguravajućim društvima, farmaceutskim kompanijama, bankama i svima onima koji aktivno učestvuju na tržištu Srbije.

Šta ćete naučiti:

  • Šta je nenajavljeni uviđaj
  • Dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije
  • Faze postupka uviđaja
  • Prava i obaveze kompanije tokom uviđaja
  • Šta raditi tokom istrage i koje ponašanje je preporučeno
  • Ograničenja ovlašćenja Komisije za zaštitu konkurencije

Predavači:

Program

Dan 1
06.12.2019.

Modul I

  • Šta je nenajavljeni uviđaj?
  • Praksa Komisije za zaštitu konkurencije
  • Faze uviđaja
  • Ponašanja subjekata u svakoj fazi uviđaja
10:45-11:00

Pauza za kafu

Modul II

  • Prava i obaveze kompanije tokom uviđaja
  • Primeri preporučenog ponašanja i smernice za stranke
  • Ograničenja ovlašćenja Komisije za zaštitu konkurencije

Diskusija

  • Potreba izrade internog programa
  • Q & A