Pravo konkurencije – karteli i zloupotreba dominantnog položaja na tržištu

Mnoge poslovne odluke, dogovori i ponašanja mogu Vam se činiti kao legitimni, ali mogu biti vrlo rizični sa aspekta propisa o zaštiti konkurencije – na primer, razgovori o cenama sa konkurentima, rabati za lojalnost itd. Zbog visokih novčanih kazni (do 10% ostvarenog godišnjeg prometa), kao i narušavanja poslovnog ugleda, usklađenost poslovanja sa propisima o zaštiti konkurenciji je vrlo važna i mora biti ozbiljno shvaćena. Kurs Pravo konkurencije je namenjen svim privrednim subjektima koji posluju na teritoriji Srbije, a posebno menadžerima i zaposlenima na poslovima prodaje proizvoda ili usluga u kompanijama, osiguravajućim društvima, farmaceutskim kompanijama, bankama i svima onima koji aktivno učestvuju na tržištu Srbije.

Šta ćete naučiti:

 • Šta su karteli (kako nastaju i njihov uticaj na tržište),
 • Vrste zabranjenih vertikalnih sporazuma – šta je dozvoljeno, a šta nije, sa posebnim osvrtom na distributerske ugovore,
 • Dominacija na tržištu, i šta se smatra zloupotrebom dominantnog položaja,
 • Šta raditi u slučaju dawn raid-a?
 • Lokalna praksa Komisije za zaštitu konkurencije i uticaj prakse EU na lokalnu praksu (primeri iz prakse i sektori koji su pod posebnom lupom Komisije),
 • Pravna zaštita učesnika na tržištu (u postupku pred Komisijom, sudska kontrola akata Komisije i naknada pričinjene štete),
 • Da li Vam je potreban Compliance Program (obuka zaposlenih o postupanjima na tržištu sa ciljom da se izbegnu moguće povrede konkurencije)

Predavači:

 

Program

Dan 1
21.12.2016.

Zabranjeni sporazumi

 • Karteli i vertikalni sporazumi učesnika na tržištu
 • Izuzeće od zabrane (pojedinačno, blok izuzeće, de minimis)
 • Praksa Komisije za zaštitu konkurencije
 

Zloupotreba dominantnog položaja

 • Dominacija na tržištu
 • Primeri zabranjenog postupanja
 • Praksa Komisije

Postupak pred Komisijom za zaštitu konkurencije

 • Liniency program
 • Dawn raid
 • Sudska kontrola
 • Naknada štete
12:00 - 12:15

Pauza za kafu

Diskusija

 • Potreba izrade complience programa
 • Q & A