Oblici finansiranja poslovanja

Ovaj kurs Vam daje praktičan osvrt na pravne forme kroz koje možete dobiti dodatna finansijska sredstva neophodna za Vaše poslovanje. Poseban akcenat se stavlja na realizaciju takvog finansiranja, koja mora biti zakonita i efikasna. Trening se bavi analizom pitanja koja se postavljaju u praksi i pojašnjenjem uobičajenih formulacija koje se nalaze u kreditnim angažmanima, i to sa stanovišta davaoca i primaoca pozajmice.

Teme kojima ćemo se baviti:

 • Kako sprovesti pozajmicu od osnivača- matičnog društva,
 • Dodatne uplate ili zajam,
 • Priliv sredstava iz inostranstva- od strane matičnog društva, prijava kreditnih poslova sa inostranstvom,
 • Kredit od banke – neophodni elementi,
 • Kreditni poslovi sa inostranstvom,
 • Sindicirani krediti,
 • Obezbeđenje kredita: hipoteka (upis i izvršenje), zaloga nad imovinom, akcijama, udelima, zabrana raspolaganja, menice, ovlašćenje direktnog zaduženja i drugi oblici obezbeđenja,
 • Prenos potraživanja, preuzimanje dugovanja, prevremena otplata kredita (regulatorna ograničenja),
 • Obaveze prema kreditoru (finansijske, change of control, zabrane raspolaganja i dr).

Predavači:

 

Program

Dan 1
10.02.2016.

Finansiranje od strane osnivača

 • Osvrt na raspoložive vidove finansiranja poslovanja od strane osnivača
 • Pozajmice osnivača - uslovi, regulatorna organičenja, tretman u stečaju
 • Dopunske uplate – pravna priroda, uslovi, regulatorna organičenja, tretman u stečaju
11:00 - 11:15

Pauza za kafu

Eksterno finansiranje

 • Modaliteti eksternog finansiranja poslovanja,
 • Kreditni poslovi sa inostranstvom – pravni okvir i regulatorna ograničenja),
 • Bilateralni kreditni aranžmani,
 • Kreditni aranžman- uz učešće većeg broja poverilaca –pravni okvir i regulatorna ograničenja.
12:15 - 13:00

Pauza za ručak

Obezbeđenje kredita

 • Hipoteka (pojam i upis u registre nepokretnosti)
 • Najčešći problemi koji se javljaju prilikom upisa u katastar nepokretnosti
 • Postupak namirenja potraživanja obezbeđenog hipotekom
 • Prestanak hipoteke

Diskusija

Q & A