Kako steći biznis u Srbiji

Ovaj kurs je namenjen svim učesnicima na tržištu koji žele da se upoznaju sa celokupnim procesom jedne transakcije kupovine i prodaje kompanje, neke imovinske celine odnosno biznisa u Srbiji i praktičnim aspektima takvog procesa. Kurs se bavi različitim aspektima kupovine i prodaje nekog biznisa, analizom neophodne dokumentacije za ovaj postupak, bavi se pitanjima koja se najčešće postavljaju u praksi i daje praktične preporuke značajne za uspešno i efikasno sprovođenje ovakvih transakcija.

Kurs obrađuje različiti komercijalni i pravni položaj kupca sa jedne strane i prodavca sa druge strane, analizira faze transakcije od trenutka pokretanja transakcije pa sve do zaključenja iste, uključujući i obaveze koje nastaju/ostaju i nakon zaključene transakcije. Naglasićemo sve pravne rizike i navesti neophodne uslove za svaku od faza izvršenja transakcije.

Kroz kurs kako steći biznis u Srbiji ćete naučiti:

Struktura transakcije:

 • Šta je predmet kupovine/prodaje i kako opredeliti predmet transakcije
 • Finansiranje transakcije od strane kupca
 • Kupovina od strane konzorcijuma
 • Položaj manjinskih akcionara
 • Uticaj transakcije na konkurenciju na tržištu, da li ista predstavlja koncentraciju za koju je potrebno prethodno odobrenje Komisije za zaštitu konkurencije
 • Uticaj transakcije na zaposlene u društvu koje se kupuje

Prva faza- odluka o transakciji

 • Izrada dokumentacije o poverljivosti
 • Ekskluzivnost
 • Angažovanje savetnika

Due dilligence faza

 • Šta je due dilligence, vrste i značaj (pravni, komercijalni i finansijski)
 • Izrada liste dokumentacije potrebne za izradu due dilligence izveštaja, vezano za kompaniju/biznis koji se kupuje
 • Priprema i pisanje samog izveštaja (due dilligence report), forma i sadržina
 • Identifikovanje rizika koji utiču na vrednost kompanije koja se kupuje
 • Preporuke o usklađivanju sa propisima

Ugovor o prodaji

 • Različite forme kompleksnijih ugovora o prodaji
 • Praktične implikacije garancija/jemstva u ugovoru sa strane kupca i prodavca
 • Šta se dešava u slučaju povrede garancija/jemstva
 • Standardne odredbe
 • Izrada pisma o otkrivanju podataka i ostale dokumentacije za transakciju
 • Potpisivanje ugovora
 • Zaključenje ili zatvaranje transakcije i obaveze nakon zatvaranja
 • Poreske implikacije ugovora, finansijske i druge obaveze, sredstva obezbeđenja obaveza, raskid ugovora, naknada štete, prenos ugovora

Predavači:

 

Program

Dan 1
27.01.2016.

Izbor modela transakcije

 • Sticanje kapitala ili sticanje imovine
 • Direktna kupovina ili osnivanje posebnog društva („SPV“)
 • Prethodne radnje (pismo poverljivosti, izbor savetnika, due diligence)
11:00 - 11:15

Pauza za kafu

Ugovor o kupoprodaji

 • Pregovori
 • Izjave i garancije kupca / prodavca
 • Zaključenje ugovora
 • Položaj manjinskih akcionara, ugovor osnivača
 • Opcije („call“, „put“, MAC...)
12:15 - 13:00

Pauza za ručak

Zaključenje transakcije

 • Obaveze obaveštenja
 • Obaveze pribavljanja saglasnosti
 • Ispunjenje uslova
 • Procedura „zaključenja“

Diskusija

Q & A