Vodič kroz stečaj i restrukturiranje dugova

Ovaj intenzivni trening prati stečaj i reorganizaciju kroz celokupni sudski postupak, kao i modalitete restrukturiranja dugova vansudskim putem.

Šta ćete naučiti:

Klasičan stečaj:

 • Uslovi za pokretanje stečaja,
 • Kako i ko može pokrenuti stečaj? Razlozi zbog kojih se dužnici sve češće pojavljuju kao podnosioci predloga za pokretanje stečaja,
 • Različiti vidovi stečaja: bankrotstvo ili reorganizacija (prednosti i mane)?
 • Tok postupka od prijave potraživanja do likvidacije društva,
 • Posledice otvaranja stečaja na poverioce, vrste poverioca, moratorijum izvršenja,
 • Učešće poverilaca u stečajnom postupku, uloga odbora poverioca,
 • Odgovornost stečajnog upravnika, sudije i države za propuste i štetu načinjenu poveriocima u stečajnom postupku,
 • Troškovi,
 • Načini prodaje stečajnog dužnika u stečaju (prodaja imovine stečajnog dužnika i prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica),
 • Osporavanje pravnih radnji stečajnog dužnika preduzetih pre otvaranja stečaja u cilju oštećenja poverilaca.

Restrukturiranje:

 • Šta morate imati na umu pre pregovora o restrukturiranju,
 • Ugovor o mirovanju obaveza,
 • Tok pregovora,
 • Kolaterali,
 • Reorganizacija u stečaju – vrste postupka i uticaj poverilaca na plan reorganizacije, šta je to UPPR? Problemi sa kojim se poverioci suočavaju u vezi planova reorganizacije u stečajnom postupku (moguce zloupotrebe od strane podnosioca). Drugi problemi u praksi sa kojima se poverioci najčešće suočavaju.

Restrukturiranje dugova van stečaja – primeri iz prakse

Predavači:

 

Program

Дан 1
18.11.2015.

Stečajni postupak

 • Pokretanje stečajnog postupka,
 • Različiti vidovi stečajnog postupka: bankrotstvo i reorganizacija
 • Učešće poverilaca u stečajnom postupku (uloga odbora poverilaca)
 • Prodaja imovine
 • Osporavanje radnji stečajnog dužnika usmerenih protiv poverilaca
11:00 - 11:15

Pauza za kafu

Restrukturiranje u stečaju

Načini restrukturiranja u stečaju:
 • Unapred pripremljeni plan reorganizacije i Plan reorganizacije i
 • Uticaj poverilaca na planove reorganizacije
 • Nepostupanje u skladu sa planovima reorganizacije
 • Problemi u praksi
12:15 - 13:00

Pauza za ručak

Ugovorno – finansijsko restrukturiranje

 • Pravni okvir
 • Modaliteti ugovornog finansijskog restruktuiranja
 • Faze postupka u postupku sa više poverilaca
 • Ugovorna dokumentacija
 • Učešće ino-poverilaca u ugovornom finansijskom restrukturiranju
 • Primeri iz prakse

Diskusija

 • Primeri iz prakse
 • Q & A